เมนูระบบรายงาน  อินทราเน็ต สำหรับเข้าใช้งาน ภายใน โรงพยาบาล เท่านั้น