ITA


ประกาศโรงพยาบาลเสริมงาม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
ข้อ 1. บันทึกรายงานผู้บริหารและเผยแพร่
   ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปึงบประมาณ 2561
   ข้อ 1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ
   ข้อ 1.3 บันทึกมีการขออนุญาตเผยแพร่บน Web Siteของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นหมายเหตุ ใน EB1-E84 การเผยแพร่ข้อมูลต้องลงใน Website เท่านั้น
ข้อ 2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561
   ข้อ 2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อ 2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่การประมาณการ,จัดทำแผน,กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง,ภการตรวจรับภการควบคุมงาน, การจัดเก็บและลงทะเบียน,การจำหน่าย โดยเข้าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ดูโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ตามหลักการควบคุมภายใน)
   ข้อ 2.3 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด
   ข้อ 2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (ทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงาน)
   ข้อ 2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปึงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพื่อปิดความเสี่ยงข้อ 2.2,2.3)
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen
   ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   ข้อ 3.2 Capture หน้าจอ หรือ print screen จาก Website ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
      ข้อ 3.1.1 ให้ระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ, วันที่ประกาศเผยแพร่ (ระบุในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์)
      ข้อ 3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
      ข้อ 3.1.3 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      ข้อ 3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ(ใบจัดสรรงบฯ)
      ข้อ 3.1.5 แผนการจัตซื้อจัตจ้างประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร
      ข้อ 3.1.6 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
      ข้อ3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
      ข้อ3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน
      ข้อ3.1.9 Capture หน้าจอ หรือ Print Screen จาก Website ของหน่วยงาน
    ข้อ 3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่หน่วยรับตรวจกำหนดในกรอบแนวทาง
      ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ
      ข้อ 3.2.2 ในบันทีกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น
      ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนดในกรอบแนวทางในข้อ 3 และต้องมีรายละเอียต 4 ข้อ ดังนี้
                     1) ซือโครงการ/รายการที่ได้ซื้อหรือจ้างแล้ว
                     2) วงเงินที่ได้จัดซื้อ/จ้าง
                     3) ระยะเวลาที่ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง
                     4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
                   ข้อ 1) - 4) เอามาจาก สขร. แล้วเอามาจัดทำช่องใหม่โดยให้มี 4 หัวข้อ หรือหากวางระบบกลไกการติดตามทุกเดือน ให้ไปดูแบบสขร.1 ใน E8 4 **
      ข้อ 3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงาน
      ข้อ 3.2.5 Capture หน้าจอ หรือ Print Screen จาก Website ของหน่วยงาน
   ข้อ 3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
     ข้อ 3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน (เป็นของหน่วยงานจัดทำเป็นคำสั่งหรือระเบียบหรือประกาศ)
     ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้สนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอน
     ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรงสำรารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มี 2แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาทและวงเงินเกิน 100,000 บาท
     ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับชอนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
     ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website ของหน่วยงานและ Capture หน้าจอ หรือ Print Screen จากWeb site ของหน่วยงาน
     ข้อ 3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปึงบประมาณพ.ศ. 252 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด
                 1. ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
                 2. ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท
    กรณีหน่วยงานมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เกิน 1 แสน ให้นำชุดที่ไม่เกิน 1 แสนมา 2 ชุด

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 1. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป
   ข้อ 1.1 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen)การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,00บาทขึ้นไปจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)
   ข้อ 1.2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (Print Screen) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ (หลักฐานในระบบ e-GP)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ข้อ 1. บันทึกขอเผยแพร่
ข้อ 2. แบบ สขร.1
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานดำเนินการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 3. หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
ข้อ 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 6 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
ข้อ 3. หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม
ข้อ 4. แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
ข้อ 5. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา
ข้อ 6. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 7. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen site

EB7 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562
ข้อ 2. โครงการกรณีเป็นแผนงาน ต้องมีเนื้อหารายละเอียดเช่นเดียวกับโครงการ
ข้อ 3. หนังสือเชิญมาร่วมกิจกรรม/ดำเนินการ- รายงานประชุม
ข้อ 4. ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อ 5. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site และ Print Screen

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อ 4. รายงานผล
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 1
   ข้อ 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
   ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
   ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
   ข้อ 1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
   ข้อ 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
   ข้อ 1.6 ยุทธศาสตร์
   ข้อ 1.7 ประมวลกิจกรรมข้าราชการพลเรือน
   ข้อ 1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
   ข้อ 1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธรณสุข (MOPH Code of Conduct)
ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุตจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 7 ข้อมูการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
   ข้อ 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
   ข้อ 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
   ข้อ 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2650 และแบบแสดงความบริสุทธิ๋ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของเจ้าที่
   ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดการพัสดุในรอบเดือน (แบบสขร.1)
ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารมาตรการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
ข้อ 3. ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ข้อ 4. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 5. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกอบ
ข้อ 4. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ข้อ 1. คำสั่งโรงพยาบาลเสริมงามเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยเบื้องต้น
ข้อ 2. ช่องทางการร้องเรียน
ข้อ 3. คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 4. Flow chart การร้องเรียน
ข้อ 5. รายงานร้องเรียนการทุจริต/ร้องเรียนทั่วไป
ข้อ 6. หนังสือรายงานผลการดำเนิ่นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 7. ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ
ข้อ 8. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท
ข้อ 9. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 1. บันทึกลงนามประกาศและเผยแพร่
ข้อ 2. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. บันทึกรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบน
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ
ข้อ 2. โครงการ/กิจกรรม
ข้อ 3. ภาพถ่ายประกาอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่นๆ
ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 5. รางานผลการดพเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
ข้อ 1. การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต
ข้อ 2. การกำหนดสมาชิกกลุ่ม วัตถุประสงค์ ระเบียบ
ข้อ 3. กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ข้อ 4. หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม
ข้อ 5. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen


EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อ 1. บันทึกลงนามเผยแพร่
ข้อ 2. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
ข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 4. รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อ 5. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรางานผลการดำเนินงาน
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรือการอบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ข้อ 1หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    ข้อ 1.1 โครงการ
    ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดประชุม
    ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม
    ข้อ 1.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพรในช่องทางอื่น
ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ จะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วม ประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย
     - ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ หน่วยงานต้องทำเอง (ห้ามบูรณาการในอำเภอหรือใน Cup)
ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
ข้อ 4
    ข้อ 4.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมหรืออบรมสัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
    ข้อ 4.2 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อ 5
    ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
    ข้อ 5:2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
ข้อ 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อคำสั่ง/ประกาศ
ข้อ 2. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 3. หลักฐานการประชุมชี้แจง
ข้อ 4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
ข้อ 5. บันทึกข้อควารับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินการ
ข้อ 6. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
ข้อ 1. ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ข้อ 2. ภาพถ่ายนประกอบ
ข้อ 3. แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen

 

 

****************************************************************