นายแพทย์สิทธิกร   สาริวาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม

 
 
ประวัติส่วนตัว
 
เกิด : 23 มกราคม 2528
ภูมิลำเนา : หมู่ที่ 04 ตำบล เวียงตาล   อำเภอ ห้างฉัตร   จังหวัด ลำปาง
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักแพทย์  รพ.เสริมงาม 199 ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
เบอร์โทรติดต่อ : 0 5428 6117
 
ประวัติการทำงาน
1 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน  แพทย์ประจำโรงพยาบาลเสริมงาม
 
ความรู้สึกต่อโรงพยาบาลเสริมงาม
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีอัธยาศัยดีมาก มีความตั้งใจจริงในการบริการผู้ป่วย
มีความสบายใจในการทำงานเพราะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำที่ดีจากทุกคน
โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมงาม
  1. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยตระถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  2. บุคลกรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติหลังเข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
  3. พัฒนาคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน รพ.คุณภาพ(HA) ผสมผสานควบคู่ไปกับมาตรฐาน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ( HPH ) โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
  4. บุคลากรทุกคนให้บริการด้วยความตระหนักในสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้รับบริการ โดยยึดถือปฏิบัติตามสิทธิผู้ป่วย 10ประการ
  5. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้
  6. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร การดูแลผู้ป่วย และการพัฒนา คุณภาพ