วิสัยทัศน์(VISION)

โรงพยาบาลคุณภาพ     ประสานใจบริการ     พัฒนางานสู่ชุมชน

 

 

 

 

พันธกิจ(MISSION)

                     ให้บริการสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน                    ด้วยระบบและทีมงานคุณภาพ

             ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                            โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน

 

 

 

 

ค่านิยมร่วม (Core Value)

ระบบดี       มีมาตรฐาน       ทำงานเป็นทีมนำ

 

 

 

ยุทธศาสตร์

 

                          ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
                          ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน
                                           สามารถเข้าถึงบริการได้
                         ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
                         ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
                         ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ(ขยะ สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ)